Информация к новости
 • Переглядiв: 738
 • Автор: lcpo
 • Дата: 12-01-2018, 13:56
12-01-2018, 13:56

СТАТУТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Категорiя: Нормативно-правове забезпечення

СТАТУТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


СТАТУТ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області створений рішенням сесії Лебединської міської ради від 29.05.2013р. «Про реорганізацію комунальних позашкільних установ: станції юних техніків м. Лебедина Сумської області, Лебединського міського центру дитячої та юнацької творчості Лебединської міської ради Сумської області в Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області шляхом об’єднання». Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області знаходиться у комунальній власності Лебединської міської ради.
Повне найменування закладу: Лебединський центр позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області. Скорочене найменування: Лебединський ЦПО.
Юридична адреса закладу: 42200, Сумська область, місто Лебедин, вулиця Сумська, 9, тел.2-12-96.
1.2. Засновником Лебединського центру позашкільної освіти є Лебединська міська рада.
1.3. Лебединський центр позашкільної освіти - багатопрофільний позашкільний навчальний заклад. Лебединський центр позашкільної освіти здійснює навчання і виховання учнів у позаурочний та позанавчальний час.
1.4. Головними завданнями Лебединського центру позашкільної освіти є:
- виховання громадянина України;
- виховання у дітей патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
- формування у дітей та юнацтва активної громадянської позиції, свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток художньо-естетичної та дослідно-експериментальної діяльності вихованців;
- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
- задоволення освітньо-культурних потреб, потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації відповідно до їх інтересів і здібностей;
- профілактика бездоглядності, правопорушень.
1.5. Лебединський центр позашкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває позашкільний навчальний заклад, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний заклад, власним статутом, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність навчальних закладів.
1.6. Координацію навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності Лебединського центру позашкільної освіти, проведення Всеукраїнських очно-заочних масових заходів здійснює Міністерство освіти і науки України.
1.7. Мова навчання і виховання у закладі визначається Конституцією України та відповідним законом України.

2.ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Створення, реорганізація та ліквідація Лебединського центру позашкільної освіти здійснюються відповідно до законодавства.
2.2. Лебединський центр позашкільної освіти є юридичною особою, має гербову печатку, штамп і діє на підставі статуту, затвердженого засновником. У статуті зазначаються повне найменування закладу, його адреса, засновник, підпорядкованість; мета і головні завдання діяльності; основні характеристики методичної та масової роботи, навчально-виховного процесу; визначаються права, обов’язки та відповідальність учасників цього процесу, а також порядок управління Лебединським центром позашкільної освіти та організації його фінансово-господарської діяльності, використання майна, внесення доповнень та змін до статуту тощо.
2.3. Лебединський центр позашкільної освіти може створювати філії – структурно відокремлені підрозділи, що перебувають поза межами розташування основного позашкільного закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його напрямами.
2.4. Лебединський центр позашкільної освіти проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.
2.5. Структура та штати Лебединського центру позашкільної освіти розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів і затверджуються органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває заклад. Структурними підрозділами Лебединського центру позашкільної освіти можуть бути відділи, кабінети, зали, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі та профільні табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні, цехи, та інші підрозділи.
2.6. Лебединський центр позашкільної освіти працює за річним планом роботи, погодженим засновником.
2.7. Навчально-виховний процес у Лебединському центрі позашкільної освіти здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.
2.8. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців у гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності Лебединського центру позашкільної освіти, відповідного рівня гуртка, групи або іншого творчого об’єднання навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
2.9. Індивідуальне навчання в Лебединському центрі позашкільної освіти організовується відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
2.10. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.
2.11. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань у Лебединському центрі позашкільної освіти становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів, слухачів. Наповнюваність груп встановлюється директором Лебединського центру позашкільної освіти залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців і становить не більше 25 учнів.
2.12. Прийом вихованців до Лебединського центру позашкільної освіти може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом. Для зарахування вихованців до окремих об’єднань (спортивно-технічних, хореографічних, туристичних тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у даному об’єднанні. До Лебединського центру позашкільної освіти зараховуються вихованці, як правило, віком від 5 до 18 років. Лебединський центр позашкільної освіти вживає заходів до залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.
2.13. Навчально-виховний процес в Лебединському центрі позашкільної освіти здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, психофізичних особливостей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи:
заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, навчально-тренувальні та оздоровчі збори, екскурсії, практична робота в майстернях, на науково-дослідних земельних ділянках, на природі, а також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу.
Лебединський центр позашкільної освіти може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.
2.14. Навчальний рік в Лебединському центрі позашкільної освіти починається з 1 вересня. Комплектація гуртків, груп здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить Лебединський центр позашкільної освіти, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.
2.15. Режим роботи встановлює Лебединський центр позашкільної освіти з урахуванням рекомендацій центральних і місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває, а також правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору Лебединського центру позашкільної освіти. У канікулярні, святкові та неробочі дні Лебединський центр позашкільної освіти може працювати за окремим планом, затвердженим керівником. У період канікул Лебединський центр позашкільної освіти організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями, надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, конкурсах, змаганнях, тощо. У літній період на базі Лебединського центру позашкільної освіти може працювати профільний табір.
2.16. Тривалість одного заняття у Лебединському центрі позашкільної освіти визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
середнього та старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи закладу. Початок і закінчення занять, заходів визначається керівником Лебединського центру позашкільної освіти відповідно до режиму роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження вихованців.
2.17. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Лебединського центру позашкільної освіти класифікуються за трьома рівнями:
- початковий. Це творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів діяльності;
- основний. Це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
- вищий. Це творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, вихованців і слухачів.
Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспектива діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається програма.
2.18. У Лебединському центрі позашкільної освіти можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання за всіма видами дослідно-експериментальної роботи та творчості, можуть створюватись наукові відділення Малої академії наук України.
2.19. У Лебединському центрі позашкільної освіти в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися відділи організаційно-масової та інструктивно-методичної роботи, а також відділи за напрямами діяльності.
2.20. Лебединський центр позашкільної освіти може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
2.21. З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців, їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії Лебединський центр позашкільної освіти може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.
2.22. Лебединський центр позашкільної освіти, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.
Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, підтримки їх професійних навичок заклад за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення продукції, виконання робіт. При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами. У випадках, передбачених законодавством України, Лебединський центр позашкільної освіти має право на надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні послуги не можуть надаватись замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.
2.23. Лебединський центр позашкільної освіти проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, студій, клубів та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.
У Лебединському центрі позашкільної освіти можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування. З метою удосконалення системи навчання і виховання в Лебединському центрі позашкільної освіти можуть створюватись методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. Діяльність методичних рад, комісій здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
2.24. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних угод Лебединський центр позашкільної освіти може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
2.25. Лебединський центр позашкільної освіти з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, змагання, концерту, екскурсії, навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених статутом центру позашкільної освіти.
2.26. Лебединський центр позашкільної освіти може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.
2.27. За результатами навчання Лебединський центр позашкільної освіти видає своїм випускникам документи про професійну, спеціальну позашкільну освіту згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 року № 510 і зареєстрованим у Мін'юсті 06.09.2001 року за № 788/5969.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в Лебединському центрі позашкільної освіти є:
вихованці, учні, слухачі;
директор, заступники директора закладу;
педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
3.2.Вихованці, учні, слухачі Лебединського центру позашкільної освіти мають гарантоване державою право на:
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;
- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях центру позашкільної освіти;
- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою центру позашкільної освіти;
- участь у різних видах навчальної, науково-практичної та науково-дослідної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах;
- представництво в органах громадського самоврядування центру позашкільної освіти;
- вільний вияв поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.3. Вихованці, учні, слухачі Лебединського центру позашкільної освіти зобов’язані:
- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватись морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; - дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку центру позашкільної освіти.
3.4. Педагогічні працівники Лебединського центру позашкільної освіти мають право на:
- внесення керівництву Лебединського центру позашкільної освіти та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Лебединському центрі позашкільної освіти;
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Лебединського центру позашкільної освіти, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;
- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
3.5.Педагогічні працівники Лебединського центру позашкільної освіти зобов’язані:
- виконувати навчальні плани та програми;
- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;
- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;
- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів, слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями моральних, етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Лебединського центру позашкільної освіти, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
- берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань українського народу;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- дотримуватись вимог статуту Лебединського центру позашкільної освіти, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виконувати накази і розпорядження керівника Лебединського центру позашкільної освіти, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.
3.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Лебединського центру позашкільної освіти працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затвердженого керівником.
3.7. Обсяг педагогічного навантаження в Лебединському центрі позашкільної освіти визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується відповідним органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад. Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Лебединського центру позашкільної освіти у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
3.9. Педагогічні працівники Лебединського центру позашкільної освіти підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування закладу;
- звертатися до органів управління освітою, керівника Лебединського центру позашкільної освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Лебединського центру позашкільної освіти;
- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

4. УПРАВЛІННЯ ЛЕБЕДИНСЬКИМ ЦЕНТРОМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Керівництво Лебединським центром позашкільної освіти здійснюється директором, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
4.2. Керівник, заступник керівника, педагогічні та інші працівники Лебединського центру позашкільної освіти призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.
4.3. Керівник Лебединського центру позашкільної освіти:
- здійснює керівництво колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;
- створює необхідні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Лебединського центру позашкільної освіти;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Лебединського центру позашкільної освіти, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Лебединського центру позашкільної освіти відповідно до законодавства;
- представляє Лебединський центр позашкільної освіти у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності закладу;
- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ і організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
- забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників центру позашкільної освіти;
- затверджує посадові обов’язки працівників Лебединського центру позашкільної освіти;
- несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та володіння закладу.
4.4. Керівник Лебединського центру позашкільної освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Лебединським центром позашкільної освіти.
4.5. Педагогічна рада Лебединського центру позашкільної освіти:
- розглядає плани, підсумки й актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Лебединського центру позашкільної освіти;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і кращого педагогічного досвіду;
- розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;
- захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в навчальному процесі;
- розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу Лебединського центру позашкільної освіти;
- призначає вихованцям персональні та іменні стипендії, гранти за умови наявності відповідних коштів;
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Лебединського центру позашкільної освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.
4.6. В Лебединському центрі позашкільної освіти може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники Лебединського центру позашкільної освіти та інші учасники навчально-виховного процесу. Методична рада є дорадчим органом.
Методична рада:
- координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти з різних напрямків діяльності;
- заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідницької роботи;
- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
- обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;
- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.
4.7. Органом громадського самоврядування в Лебединському центрі позашкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу Лебединського центру позашкільної освіти.
4.8. У період між загальними зборами може діяти рада закладу, діяльність якої регулюється статутом цього закладу. Рада закладу розглядає питання перспективного розвитку Лебединського центру позашкільної освіти, надає допомогу керівництву в реалізації цих планів, здійснює громадський контроль за діяльність керівництва.
4.9. У Лебединському центрі позашкільної освіти за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, комісії.

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Фінансово-господарська діяльність Лебединського центру позашкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства та статуту Лебединського центру позашкільної освіти.
5.2. Фінансування Лебединського центру позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Також фінансування може здійснюватись за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Лебединського центру позашкільної освіти є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН України, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;
- кошти гуманітарної допомоги;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- кредити банків;
- інші надходження.
Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом.
5.4. Лебединський центр позашкільної освіти у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до статуту;
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вона розташована;
- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту закладу.
5.5. Матеріально-технічна база Лебединського центру позашкільної освіти включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
5.6. Для проведення навчально-виховної роботи Лебединського центру позашкільної освіти надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
5.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку і звітності в Лебединському центрі позашкільної освіти здійснюється у порядку, визначеному законодавством та нормативно-правовими актами.
5.8. Майно Лебединського центру позашкільної освіти може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

6.1. Лебединський центр позашкільної освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
6.2. Лебединський центр позашкільної освіти має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.

7. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1. Державний контроль за діяльністю Лебединського центру позашкільної освіти здійснюють Міністерство освіти і науки України, центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.
7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Лебединського центру позашкільної освіти є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛЕБЕДИНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Лебединського центру позашкільної освіти приймає засновник. Реорганізація Лебединського центру позашкільної освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Лебединським центром позашкільної освіти.
8.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Лебединського центру позашкільної освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
8.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Лебединського центру позашкільної освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
8.4. При реорганізації чи ліквідації Лебединського центру позашкільної освіти вихованцям, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
8.5. При реорганізації чи ліквідації Лебединського центру позашкільної освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.

Додавання коментаря

Имя:*
E-Mail:
Коментар:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Вопрос:
Скiльки буде, додавши 2+2+2+2+2=? Вiдповiдь напишiть цифрою
Ответ:*
Введите код: *
оновити, якщо не видно коду